Karácsonyi nyereményjáték

Könyvnyereményeink

SÉMÁINK PÁRBAN

A PÁRKAPCSOLATI PROBLÉMÁK ÉS A PÁRTALÁLÁSI NEHÉZSÉGEK NYOMÁBAN – Vágyi Petra

Az elmúlt időszakban a sématerápia és gondolkodási rendszere egyre növekvő népszerűségnek örvend, ami nem véletlen. Ez egy rendkívül érthető és hatékony módszer, amely segítségével végre megoldásokat találhatunk régóta fennálló, ismétlődő egyéni és kapcsolati problémáinkra, vagyis életcsapdáinkra.
Ez a könyv arra vállalkozik, hogy bemutassa a tipikus párkapcsolati problémák és a párnélküliség mögött rejlő tudattalan sémákat, valamint ezek lehetséges gyermekkori eredetét.
A sématerápiás gondolkodási rendszer életre kel, ahogyan a jelen és a múlt, a kimondott és a kimondatlan érzések, gondolatok egy-egy történetben összekapcsolódnak. A változatos példák segítségével működés közben követhetjük a folyamatokat, hogy aztán végül mi magunk is egyre jobban szakértőjévé válhassunk akár saját problémáinknak is.

„Jómagam lelkesedve, inspirálódva és egyetértően bólogatva olvastam a szöveget – bő két évtized párterápiás praxis után.
Ez a kötet az egyik legfrissebb, a tudományos szigorúság és a gyakorlat spontaneitása közötti egyensúlyt talán leginkább eltaláló útra vezet bennünket: párkapcsolati hozzáállásunkat, reakcióinkat és megéléseinket tudattalanul meghatározó sémáink tudatosítása, egyeztetése és összehangolása felé. Az önegyüttérzés és együttérzés, egymás megértése kéz a kézben jár – sémáink feltárásán keresztül.
Persze, ha mindenki megismeri és meg is fogadja a könyvben leírtakat, nekünk, párterapeutáknak sokkal kevesebb munkánk lesz…”
Kozma-Vízkeleti Dániel kiképző család- és pár-pszichoterapeuta


ÍGY MŰKÖDIK A LELKED

PSZICHOLÓGIAI ISMERETEK 7 ÉVES KORTÓL – Barcs Kriszta

Néha olyan zavarosak a dolgok… Ki érti, mi zajlik odabent, a lelkünkben? Amikor félünk a másnapi dolgozattól, vagy örülünk, mert bevettek a focicsapatba; amikor mérgesek vagyunk, mert összevesztünk a legjobb barátunkkal, és büszkék vagyunk, mert sikerült megtanulni biciklizni; amikor vágyunk egy kiskutyára, és hiányzik a távol élő nagyink: mit lehet ilyenkor tenni? Mitévők legyünk, ha félünk? És ha szerelmesek leszünk? Mit kezdjünk a haragunkkal? És a rémálmainkkal? Miért álmodunk egyáltalán? Érezted már úgy, hogy olyan jó volna kigombolyítani a sok érzést és gondolatot, ami benned van? Ebben lesz segítségedre ez a könyv, amelyben megismerkedhetsz a lélekmanókkal, a Gondolatsárkányokkal, az Akarnokkal, a Sehallselát Behemóttal és még néhány titokzatos lénnyel, akik segítenek rendet tenni ebben a sokféleségben.

„Ahhoz, hogy gyermekünk sikeresen boldoguljon az életben, alapvető fontosságú, hogy képes legyen jól tájékozódni az érzelmek világában. Ez a könyv belső jelzőrendszerünk megismerésére hív, segíti az érzelmi tapasztalatok megértését, és kiváló lehetőséget teremt arra, hogy szülő és gyermek között bensőséges beszélgetések alakuljanak ki az érzelmekről.”

Dr. Kádár Annamária, pszichológus, egyetemi oktató, a Mesepszichológia könyvek szerzője


Facebook Nyereményjáték Szabályzat – Karácsonyi Játék 2023.

Az Almafa Pszichológiai Centrum tulajdonosa az Azúr Almafa Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Erzsébet tér 12., cégjegyzékszám: 10-09-040117, adószám: 32274464-1-10) (a továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”, vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama: 2023. december 8. – 2023. december 20. 12:00.

A játék menete

A Játék a Facebookon történik. A Játékosok az Almafa Pszichológiai Centrum Facebook-oldalának (https://www.facebook.com/almafapszichologia/) kedvelésével és követésével, az ott

„KARÁCSONYI AJÁNDÉK JÁTÉK” címmel megjelenő kiírás lájkolásával, valamint a közvetlen kommentben megadott kiválasztott könyvcím beírásával vesznek részt a játékban.

A Szervező a heti játék lezártát követően kisorsolja Barcs Kriszta: Így működik a lelked – Pszichológiai ismeretek 7 éves kortól és Vágyi Petra: Sémáink fogságában című könyvekből 1-1 példányt az aktuális Játék résztvevői között.

A Szervező nem veszi figyelembe azt a Játékos által beküldött választ, amely:

• nem az adott kérdésre válaszol;

• a helyes válasz megadásával egyidejűleg nem kedveli és követi az adott posztot és Almafa Pszichológiai Centrum Facebook-oldalát.

A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel szemben.

Sorsolás és értesítés

A Szervező 2023. december 20. 20:00-kor véletlenszerű sorsolás keretében kiválasztja a nyertes Játékosokat. A nyertes Játékosok nevét a Szervező az adott Játék lezárását követően közzéteszi a Nyereményjátékot kihirdető kiírásában. A nyertesnek ezt követően privát üzenetben kell megkeresnie a Szervezőt Facebook, Messenger üzenetben vagy az almafapszichologiaicentrum@gmail.com e-mail címen. A nyertesnek 3 naptári napon belül vissza kell igazolnia nevének és a nyeremény postai kézbesítésre kívánt címének megadásával. A nyeremény átvételére lehetőség van személyesen vagy a Szervező postai úton juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által az értesítés visszaigazolásakor megadott, magyarországi

címre.

Ha határidőn belül nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre.

Részvételi jogosultság

A Nyereményjátékban részvételre jogosít valamennyi szabályszerűen létrehozott Facebook fiók. A részvételre jogosultak kilétét a Szervező nem vizsgálja. A Játék nyertese kizárólag az a részvételre jogosult, 18. életévét betöltött, természetes személy lehet, aki Magyarországon lakcímmel rendelkezik. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezők, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. Emellett a Nyereményjátékból ki vannak zárva a 18 éven aluli személyek is. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai faló program stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül).

Felelősség kizárása

A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és a Facebook folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a weboldal működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/ vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes neve és a postai kézbesítési címe -kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.

Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a nyertes általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során az Almafa Pszichológiai Centrum további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadását követően töröl a nyilvántartásából. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: az Almafa Pszichológiai Centrum, amely a Promóciós Játék lebonyolítása céljából nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el. Az Adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása

Scroll to Top